Persoonlijk portfolio

 

 

van

 

 

 

Frits van Vugt

 

 

 

 

 

1. Samenvatting

 

Leeswijzer

 

In 2013 bereik ik de pensioengerechtigde leeftijd. Ik heb dan bijna 40 jaar gewerkt binnen de Nederlandse overheid in diverse functies, die allemaal te maken hebben met de rol van de overheid ten aanzien van diergeneeskunde en wetenschappelijk onderzoek, met nadruk op het internationale perspectief.

Na mijn pensionering wil ik deze expertise nog verder ten nutte maken.

Ik beschik over veel enthousiasme en werklust. Daarnaast beschik ik over een rijke werkervaring. Dit document is een presentatie van wat ik kan en wat ik wil.

 

 

 

1.       samenvatting

2.       kerncompetenties

3.       visie op de toekomst

4.       curriculum vitae

5.       lijst van recente projecten

6.       seminars en trainingen

7.       overige activiteiten 

 

 

 

 

2. Kerncompetenties

 

 

 

De kern van mijn professionele expertise is dat ik vertrouwd ben met alle aspecten van de veterinaire overheidsorganisatie. Zowel de internationale veterinaire relaties als de nationale structuren die samen de Veterinaire Dienst van een land vormen, behoren tot mijn expertisegebied: beleid en uitvoering, toezicht, communicatie, laboratoria en het wetenschapsbeleid. Ik heb door de uitbraken van varkenspest en BSE directe ervaring opgedaan in de aanpak van crises en met de internationale aspecten daarvan.

 

Mijn kracht ligt in het internationale werk: ik beweeg me gemakkelijk in internationaal gezelschap, ik geef even soepel een seminar in het Engels als in mijn moedertaal, even gemakkelijk voor een gehoor van 10 personen als voor een zaal met 150 aanwezigen.

 

 

Ook het Duits en het Frans gebruik ik actief.

Ik communiceer effectief en met visie en autoriteit.

Wanneer ik als docent optreed bij seminars en trainingen, hoor ik steevast dat ik een geboren docent ben en dat ik met charisma en autoriteit spreek. In evaluaties van cursussen, voor nationaal of internationaal gehoor, voor studenten of hogere ambtenaren, wordt mijn bijdrage heel vaak gewaardeerd als “beste voordracht”. De cursisten zeggen dat ik een complexe problematiek inzichtelijk maak en dat ze in mijn seminars grip krijgen op uiterst ingewikkelde materie en de samenhang gaan zien tussen veterinaire technische informatie in de context van beleid en communicatie.

Ik beschik over overtuigingskracht en enthousiasme. Met deze beide eigenschappen kan ik mensen inspireren en hen op een hoger plan tillen in kennis en inzicht. Ik ben een sterk conceptueel denker: complexe materie kan ik zodanig structureren, dat er samenhang in ontstaat. Deze samenhang helpt mensen om hun weg te vinden in de technische en beleidsmatige details.

Deze capaciteiten van mij komen niet alleen tot uiting in gesproken woord: ik heb ook een sterke communicatie in het geschreven woord.

 

 

 

 

 

Een flexibele en creatieve opstelling is voor mij karakteristiek. Ik ben in staat om over barrières van taal en cultuur een band van vertrouwen te kweken, de gesprekspartner waardering te geven van zijn eigenheid en in te gaan op zijn wensen en randvoorwaarden.

Improvisatie en flexibiliteit, de bereidheid om in te spelen op geheel onverwachte ontwikkelingen, maken dat ik in staat ben om leiding te geven aan grote internationale projecten. In de afgelopen tien jaren heb ik me geheel zelfstandig ontwikkeld tot één van meest ervaren projectleiders van grote Europese samenwerkingsprogramma’s (twinningen). Veterinaire diensten van andere landen melden zich aan om onder mijn leiding mee te doen aan dergelijke projecten. In de afgelopen jaren heb ik leiding gegeven aan een tiental van dergelijke government-to-government projecten, waarmee een budget van in totaal ruim 10 miljoen Euro was gemoeid. Een belangrijke reden voor mijn succes in deze projecten is dat ik een “totaal”pakket kan aanleveren: als projectleider mobiliseer ik deskundigen uit het netwerk dat ik heb opgebouwd, binnen en buiten Nederland, maar daarnaast lever ik ook zelf een wezenlijke inhoudelijke bijdrage: als adviseur op veterinair technisch gebied, maar vooral ook in bestuurlijke en beleidsmatige zaken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar in Cairo

 

 

 

Bezoek aan een destructor in Roemenië (Twinning)

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten worden aan mij als projectleider gegund op basis van mijn persoonlijke betrokkenheid, méér dan op basis van mijn positie als vertegenwoordiger van de Nederlandse diensten.

In de landen in oostelijk en zuidelijk Europa spelen persoonlijkheid en vertrouwen een veel grotere rol dan in West-Europa.

 

In termen van projectmanagement liggen mijn kwaliteiten vooral in de initiërende fase: het ontwikkelen van concepten en kaders, het inspireren en enthousiasmeren. Ik laat me daarbij niet weerhouden door detailproblemen.

 

 

 

 

 

3. Visie op de toekomst

 

 

 

In deze fase na afsluiting van mijn loopbaan als overheidsambtenaar, wil ik mij in het bijzonder inzetten in een coachende en inspirerende rol. Ik kan daarbij gebruik maken van het overzicht en de rijke ervaring die ik heb opgedaan in de vele posities en projecten waarin ik heb gewerkt.

Ik lever mijn bijdrage vanuit een meer reflexieve rol: ik denk sterker in processen, dan in de concrete waan van de dag. Ik ben geïnteresseerd geraakt in de motivering en persoonlijke beweegredenen van de mens in zijn functie. Een organisatie is immers zo sterk als de motivering van de mensen die er werken.

Mijn interesse blijft sterk uitgaan naar het internationale veld. Mijn persoonlijke inspiratie haal ik uit mijn overtuiging dat het essentieel is om bruggen te bouwen tussen mensen en naties en dat ieder land, ieder volk recht heeft op een transparante en eerlijke overheid.

 

 

 

 

          Mongolië: op bezoek bij een nomadische veehouder

 

 

 

 

4. Curriculum vitae


 

 

In 1948 werd ik in Dordrecht geboren en ik groeide daar op. Ik verliet deze stad na het afronden van Gymnasium bèta. In 1967 startte ik aan de Rijksuniversiteit in Utrecht met de studie diergeneeskunde; in 1973 studeerde ik af en in 1977 volgde de promotie tot Doctor (Ph D) aan de Faculteit der Diergeneeskunde.

Aansluitend begon mijn loopbaan bij het Ministerie van Landbouw:

- van 1977 tot 1987 bij het Centraal Diergeneeskundig Instituut (Lelystad), als bacterioloog, hoofd van de afdeling vaccinproductie.

- van 1987 tot 1991 als adjunct directeur van het Instituut voor Veevoedingsonderzoek (Lelystad)

- van 1991 tot 1996 als secretaris Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek en Directie Wetenschap en Technologie

- van 1996 tot 2001 als plv directeur Milieu, Kwaliteit en Gezondheid, tevens plv directeur Veterinaire Dienst (plv Chief Veterinary Officer)

- van 2001 tot heden: projectleider internationale samenwerking.

Mijn loopbaan is begonnen in het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op de Universiteit. De positie bij het Centraal Diergeneeskundig Instituut gaf me de gelegenheid ervaring op te doen in de rol van een veterinair referentielaboratorium. In die periode heb ik me intensief bezig gehouden met de bouw en constructie van het nieuwe instituut in Lelystad. Tevens deed ik vanuit dit instituut mijn eerste ervaring op in het internationale werk: ik deed onder meer projecten in Zambia, Marokko en India, over vaccinproductie en over de rol van overheidslaboratoria in de veterinaire infrastructuur.

De overstap naar het Instituut voor Veevoedingsonderzoek verbreedde mijn gezichtsveld ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek voor de dierlijke productie. De uitnodiging om de overstap te maken naar de Directie Wetenschap en Technologie, tevens Secretariaat van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek was daarop een logisch vervolg. Ik had de verantwoordelijkheid voor de sturing en prioriteitsstelling in het wetenschappelijk onderzoek in de sector dierlijke productie en diergezondheid en welzijn. In deze periode speelde ik een centrale rol in de discussie over de ethische aanvaardbaarheid van genetische modificatie bij dieren. Deze discussie kwam op scherp te staan in de politieke arena met de bekende stier “Herman”. In 1996 werd ik benoemd tot plv directeur van de veterinaire beleidsdirectie in het Ministerie van LNV, tevens plv Chief Veterinary Officer. Deze functie omvatte ook de wettelijke competenties als plv Directeur Veterinaire Dienst. In deze jaren maakte ik intensief mee wat dierziektebestrijding is: de klassieke varkenspest teisterde Nederland en de BSE-crisis brak uit. In deze jaren heb ik ruime ervaring opgedaan in de overlegcircuits in Brussel en ik voerde met vele landen bilaterale onderhandelingen over veterinaire exportvoorwaarden.

Sinds 2001 geef ik vorm aan de internationale samenwerking in institution building. Nederland was op dit vlak in de sector veterinaire volksgezondheid en diergezondheid niet actief. Ik heb dit gebied ontgonnen en Nederland op de internationale kaart gezet. In dit werk maak ik dankbaar gebruik van de brede institutionele en inhoudelijke ervaring die ik in mijn loopbaan heb opgebouwd. Diezelfde ervaring is de basis wanneer ik optreed als docent en lecturer in internationale seminars.

5. Lijst van recente grote projecten

 

 

 

In 2001 ben ik geheel zelfstandig vanuit de veterinaire beleidsdirectie van LNV begonnen met het organiseren van de Nederlandse deelname aan projecten onder het Twinning-programma van de Europese Commissie.

De filosofie van dit programma is dat twee overheden een samenwerking aangaan, aan de ene zijde een EU-lidstaat, aan de andere zijde een “beneficiary country”, dat is een land dat ernaar streeft lid te worden van de EU of een status te verkrijgen als geassocieerd land. De beneficiary country moet daartoe de wetgeving en operationele procedures harmoniseren met die van de EU. In projecten onder het Twinning-programma verleent de EU subsidie om in de beneficiary country te werken aan capacity building en institution building: ik heb mij gericht op projecten in de sector veterinair en voedselveiligheid. Daarin gaat het om het aanpassen van wetgeving, het opzetten van structuren en procedures binnen de overheid, zodat voedselveiligheid en diergezondheid kunnen worden gegarandeerd conform de EU-normen.

Voor projecten onder het Twinning-programma geldt een inschrijvingsprocedure: de EU-lidstaten die een project willen uitvoeren, moeten concurreren met andere geïnteresseerde landen. In de uitvoeringsfase staat het project onder directe leiding en verantwoordelijkheid van de projectleider. In de beneficiary country wordt vanuit de EU-lidstaat een coördinator gevestigd voor de volle looptijd van het project en er worden deskundigen gezonden voor één of enkele weken, die als specialist informatie en instructie verstrekken aan de collega’s van de beneficiary country. Een twinningproject is doorgaans een grote onderneming, met een budget van 0,5 tot ruim 2 miljoen €. Aan de zijde van de EU-lidstaat is dan ook vrijwel altijd een consortium gevormd, waarin een aantal binnen- en buitenlandse instellingen deelnemen.

 

 

 

 

Een twinningproject is doorgaans een grote onderneming, met een budget van 0,5 tot ruim 2 miljoen €. Aan de zijde van de EU-lidstaat is dan ook vrijwel altijd een consortium gevormd, waarin een aantal binnen- en buitenlandse instellingen deelnemen.

 

 

 

 

 

                                  Twinning seminar in Boekarest

 

 

 

In onderstaande tabel is een lijst weergegeven van de EU-twinningprojecten waaraan ik leiding heb gegeven. Ik heb deze projecten binnengehaald in concurrentie met andere EU-lidstaten, ik heb ze gestructureerd in een operationeel werkplan en ik had voor deze projecten de volledige verantwoordelijkheid als senior projectleider: de seniorprojectleider is voor het gehele project verantwoordelijk: zowel de bijdrage van het “eigen” land, als voor die van de andere landen in het consortium. In de projecten nrs 1, 5 en 11 vervul(de) ik de rol van juniorprojectleider.

Onder mijn directe verantwoordelijkheid is voor ruim € 12 miljoen aan EU-subsidie besteed.

Alle projecten van de lijst, (behoudens 13 en 14 die nog niet zijn afgerond), zijn tot volle tevredenheid verlopen en de doelen zijn in ruime mate gehaald.

 

 

 

 

De projecten in de lijst betreffen het EU-twinning-programma.

Daarnaast heb ik ook projecten geleid onder het Nederlandse bilaterale programma.

 

 

Nr

Land

Samenwerking

Projecttitel

Looptijd

Budget in €

1

Hongarije

Frankrijk

Food Hygiene & Animal Welfare

HU/2000/IB/AG/01

Van aug 2001 – looptijd 18 maanden

1.400.000,

2

Roemenië

Verenigd Koninkrijk

Strengthening the capacity to manage the veterinary acquis

Van okt 2001 –

looptijd 22 maanden

800.000

3

Roemenië

Griekenland

Development & strengthening of the administrative capacity to take over the acquis communautaire in the field of animal nutrition

Van okt 2003 –

looptijd 24 maanden

2.300.000

4

Slowakije

---

Support on market surveillance in Consumer and Health Protection

(SR01/OT/02)

Van nov 2002 –

looptijd 14 maanden

350.000

5

Bulgarije

Griekenland

Improvement of the diagnostic system for animal health control & improvement of feeding stuffs and feed additives control

(BG/02/IB/AG/03)

 

 

6

Bulgarije

Denemarken

Strengthening Food Safety Policy

(BG/2003/IB/FI/04)

 

(20 maanden)

900.000

7

Tjechië

--

Comprehensive Training with Respect to Risk Management and Communication

(CZ04/IB/AG/01)

2006, looptijd 6 maanden

350.000

8

Roemenië

Duitsland

Development and strengthening of the Romanian National Sanitary Veterinary and Food safety Authority: Establishment of a Veterinary epidemiological Unit

2005-2006; looptijd 22 maanden

1.200.000

9

Roemenië

Duitsland

Development and strengthening of the veterinary services in compliance the EU requirements

RO05-200/IB/AG01

Mei 2007 – Dec 2008

(18 maanden)

900.000

10

Roemenië

Duitsland

Strengthening the institutional capacity of the National Sanitary Veterinary and Food Safety Authority – Further improvement of the Implementation and official control measures concerning animal by-products (ABP) and animal welfare

(RO/2007/IB/AG/01)

Mei 2009 – Juni2010

 

(12 maanden)

700.000

11

Egypte

Frankrijk

Animal Disease Monitoring and Control Policies and Practices in Egypt

(EG/07/AA/HE/08)

Nov 2008 – April 2011

(29 maanden)

1.600.000

12

Oekraine

Denemarken

Support for the Ukrainian veterinary services in enhancing the legal and technical aspects of the food safety control system

(UA/08/PCA/HE/15)

Juni 2009 – mei 2011

(22 maanden)

1.260.000

13 & 14

Armenie en Servië

Denemarken

Als coach en adviseur begeleid ik Twinningprojecten op het gebied van Food safety and veterinary policy & control

Jan 2012 - present

 

 

 

6. Seminars en trainingen


Een volledige lijst van de seminars die ik gegeven heb is nauwelijks informatief. Het gaat om ruim 5 tot 10 seminars per jaar, op uitdrukkelijke uitnodiging van de organisatoren.

De onderwerpen van mijn seminars zijn divers:

- BSE: beleid, communicatie en internationale aspecten

- varkenspest: bestrijding en ervaringen in beleid en bestuur

- voedselveiligheidsbeleid: hoofdlijnen van beleid en uitvoering, internationale context, communicatie

- voorbereiding op een dierziektecrisis

- de organisatie en opzet van projecten in de internationale samenwerking.


In 2001 heb ik samen met de toenmalige Keuringsdienst van Waren een drieweekse cursus opgezet voor ambtenaren en inspecteurs uit de “nieuwe EU-lidstaten”. Deze cursus is zeer succesvol gebleken en heeft nu al 12 maal plaats gevonden. Uiteraard is het programma aangepast en ook is de logistieke ondersteuning in handen van Wageningen Universiteit gekomen. Niettemin ben ik nog steeds een key-note speaker in het programma. Volgens dit format heeft Wageningen nu ook een cursus over dierziektebestrijding opgezet en ook daarin geef ik een seminar en leid ik de afsluitende forumdiscussie.

 

Aan de Faculteit der Diergeneeskunde heb ik colleges gegeven aan studenten van zowel lagere jaren alsook in de afrondende fase van de studie. Naast de onderwerpen die hierboven zijn genoemd, heb ik ook colleges gegeven over de carrièremogelijkheden voor dierenartsen bij de overheid.

 

7. Overige activiteiten 

 

 

 

Ik vind het van belang te werken aan persoonlijke ontwikkeling.

Ik heb een opleiding als psychotherapeut (hypnotherapie) afgerond en als begeleider van systemisch werk (beter bekend als familieopstellingen). Ik heb zowel individuele therapie gegeven, alsook met groepen van 10 tot 30 mensen gewerkt. Deze activiteiten houden mij scherp in het werken met mijn intuïtie en bieden de gelegenheid mijzelf verder te ontwikkelen in communicatieve vaardigheden. Ik ervaar het als een verrijking en een belangrijk complement aan mijn “normale” werk. Het houdt mij een kritische spiegel voor en dwingt mij tot reflectie op mijn functioneren in relatie tot medemens en werk.

In de loop van de jaren heb ik deze vaardigheden meer en meer geïntegreerd in mijn werk in de internationale projecten: aandacht voor de dieperliggende motivatie van de mensen en aandacht voor de processen die zich afspelen in organisaties en in de maatschappij. Vertrouwen en wantrouwen, autoriteit en communicatie spelen immers een grote rol in de wijze waarop het beleid van de overheid in de maatschappij uitwerkt.

 

Buiten het werk heb (en had) ik twee belangrijke passies:

Bijna 25 jaar beschikte ik over een vliegbrevet (full PPL: private pilots’ license). Het vliegen heeft me veel gegeven. In 2010 liet ik mijn brevet verlopen omdat ik mijn ogen niet meer geheel vertrouw. Vliegenier blijf ik in hart en nieren.

Lichaamsbeweging vind ik in joggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Aan de stuurknuppel van een Piper-Archer

 

 

 

Document Versie mei 2012.

 

terug naar Inhoudspagina: klik hier